plcsnlendenosksv
Regulamin
Rezerwacja i sposób rozliczeń
1. Zapytania w sprawie rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub przez formularz na stronie internetowej www.bieszczdzka-chatka.pl
2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na "BIESZCZADZKA CHATKA" Anna Perkołup, 38-505 Bukowsko 366 Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2750 0000 0001 5717 0301 kwotę zadatku, o którym mowa w pkt. 1 w ciągu 2 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy) od chwili zgłoszenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
W tytule przelewu należy wpisać:
• Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji.
3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
4. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy. Dopuszczalna jest płatność całości kwoty za pobyt przelewem - pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunku Wynajmującego prze rozpoczęciem najmu.
6. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
8. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Ośrodka, zadatek nie podlega zwrotowi.
9. Zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego jest możliwa bez utraty zadatku, tylko po uzgodnieniu z Ośrodkiem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc. 10. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem domków. Nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
11. Cena najmu obejmuje opłatę klimatyczną.
Regulamin rezerwacji i pobytu
Regulamin rezerwacji i wynajmu domków letniskowych "Bieszczadzka Chatka"
Prosimy wszystkich naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.. Postanowienia ogólne Pkt 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków letniskowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 20% zadatku od ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.
Pobyt w domku
Obowiązki Wynajmującego i zakwaterowanie.
1. Zakwaterowanie w domku następuje po godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy się do godz. 10.00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
2. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie wyżej (godz. 16:00).
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
4. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie Właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
5. Przy pobraniu kluczy do Domku Wynajmujący okazuje dokument tożsamości, umożliwiając przedstawicielowi Właściciela Domków Letniskowych potwierdzenie danych.
6. W przypadku zgubienia kluczy do Domku Wynajmujący zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
7. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domku Letniskowego w podnajem innym osobom.
8. Liczba osób mających zamieszkać w Domku Letniskowym jest ograniczona do podanej w ofercie. Wynajmujący jest zobowiązany do przedstawienia danych osób korzystających z wynajmowanego przez niego obiektu. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku Letniskowego (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
9. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków Letniskowych Bieszczadzka Chatka nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Właściciel Domków Letniskowych nie odpowiada za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży, wartościowych przedmiotów, kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony) itp. w czasie całego pobytu.
10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej.
11. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia. 12. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
13. Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
14. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt lub do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
15. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie Właścicielowi.
16. W Domku Letniskowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu! Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Domku będą mogły skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy bez możliwości odzyskania pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
17. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu na działce wskazanym przez Właściciela.
18. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-7:00.
19. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
20. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku Letniskowym. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
21. Domki są zawsze posprzątane i takie należy pozostawić po swoim pobycie. Wszelkie śmieci wyrzucamy we własnym zakresie.
22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
23. Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie Ośrodka pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obowiązuje jednorazowa opłata za pobyt pupila w wysokości 100 zł.
24. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Bieszczadzkiej Chatki przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela. 2. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy kodeksu cywilnego.
Udanego wypoczynku!
Łukasz

Miejscówka świetna. Przy Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej. Super miejsce wypadowe na przełęcz Wyżną, Wyżniańską, do Cisnej i Ustrzyk (w stronę Tarnicy i Worka Bieszczadzkiego). Poranna kawa z widokiem na połoninę...

Sonia Bekrycht

Przytulny, ładny domek urządzony w drewnianym, góralskim klimacie.
Idealny dla grup pięcio-, sześcioosobowych

Olga

Piękne miejsce, fajny domek z ładnym ogrodzonym terenem.
Bardzo polecam!

Zapytaj o nocleg
Zapytaj o nocleg i sprawdź aktualne ceny